Zung-kok tsen-thung zit-nit

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Zung-kok tsen-thung zit-nit (中國傳統節日) heh Zung-kok pun-thu wun-fa geh zit. Thaai phu fan geh zit-nit du heh yung nung-lak nit-zi.

Zung-yew geh Zung-kok tsen-thung zit-nit yu: