跳至內容

Â-ha̍p-chhia-vòng (Yù-thai)

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-ha̍p-chhia-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אחזיהו, ?- tsú-tshièn 841-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-liuk ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Yok-làn-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-ha̍p-chhia-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 841-ngièn to tsú-tshièn 841-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 842-ngièn to tsú-tshièn 842-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 8-tsông:25-tsiet tsṳ 9-tsông:29-tsiet;
  • "Li̍t-thoi-tsṳ-ha" thi 22-tsông:1-9 tsiet.

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]