跳至內容

Yù-thai Vòng-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Yù-thai Vòng-koet

Yù-thai Vòng-koet he yit-ke chhut-yì kûng-ngièn Chhièn Sṳ̍p Sṳ-ki chṳ Chhièn Liuk Sṳ-ki chhùn-chhai ke Chûng-tûng koet-kâ, lâu Sat-mâ-li-â yit-thùng chhiùng ngièn-lòi ke Yî-set-lie̍t lièn-ha̍p vòng-koet‎ fûn-lie̍t chhut-hi. Kîn-kí "Khiu-yok Sṳn-kîn" só ki-chai, Yî-set-lie̍t ke fûn-lie̍t he yù-yî Só-lò-mùn-vòng put-chûng yî Sṳ̀n, só-yî chung-hâ vòng-koet fûn-lie̍t ke ok-yîn; kâ-song Só-lò-mùn pún-sṳ̂n chhai-vi khì-kiên hîn-kien khi̍p chóng-chṳ́ Lò-pô-ôn-vòng tên-vi heu ke vù-tî, sṳ́-tet fàn-sṳn yit-sṳ̀ ke koet-kâ, yî yok kûng-ngièn Chhièn 975-ngièn fûn-lie̍t heu, fàm 250-ngièn chṳ̂-kiú. Vòng-koet fûn-lie̍t heu, chhai pet-phu sṳ̍p-ke kî-phai (Liù-phienSî-miénYî-sat-kâSî-pu-lùnThanNâ-fut-thâ-liKâ-tetÂ-satMâ-nâ-sîYî-fap-lièn) chhṳ̂n-cho “Yî-set-lie̍t”, nàm-phu ke lióng-ke kî-phai (Yù-thaiPhien-ngâ-mén) chhṳ̂n-fû “Yù-thai”.

Me̍t-mòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet‎ koet-vòng Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ yî kûng-ngièn Chhièn 587-ngièn chin-kiûn Pâ-le̍t-sṳ̂-thán, pâu-vì Yâ-lu-sat-lâng, chhai sṳ̍p-pat-ke ngie̍t heu, kî-fông lâu nui-phu fûn-lie̍t, Yâ-lu-sat-lâng chûng-yì chhai kûng-ngièn Chhièn 586-ngièn ham-lo̍k. Nì-pu-kap-nì-sat-vòng chiong Yâ-lu-sat-lâng sàng-chhiòng chhak-fí、Sṳn-thien、vòng-kiûng lâu mìn-kî.

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]