跳至內容

Yî-set-lie̍t Vòng-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Yî-set-lie̍t Vòng-koet

Yî-set-lie̍t lièn-ha̍p Vòng-koet sṳ̀-khì kiûn-vòng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pet-koet Yî-set-lie̍t (Sat-mâ-li-â) sṳ̀-khì kiûn-vòng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vòng

Ngièn-han

Chok vòng sṳ̀-khì

Yâ-lò-pô-ôn yit-sṳ Ngi-sṳ̍p-ngi-ngièn Chú-chhièn 931-ngièn chṳ 909-ngièn
Nâ-tap-vòng 2-ngièn Chú-chhièn 909-ngièn chṳ 908-ngièn
Pâ-sâ-vòng 24-ngièn Chú-chhièn 908-ngièn chṳ 885-ngièn
Yî-lâ-vòng 2-ngièn Chú-chhièn 885-ngièn chṳ 884-ngièn
Sîm-li-vòng Chhit-ngit Chú-chhièn 884-ngièn chṳ 884-ngièn
Am-li-vòng 12-ngièn Chú-chhièn 884-ngièn chṳ 873-ngièn
Â-ha̍p-vòng 22-ngièn Chú-chhièn 873-ngièn chṳ 852-ngièn
Â-ha̍p-chhia-vòng (Vû-sî-ngâ-vòng) 2-ngièn Chú-chhièn 852-ngièn chṳ 851-ngièn
Yok-làn-vòng 12-ngièn Chú-chhièn 851-ngièn chṳ 842-ngièn
Yâ-fu-vòng 28-ngièn Chú-chhièn 842-ngièn chṳ 815-ngièn
Yok-ha̍p-sṳ̂-vòng 17-ngièn Chú-chhièn 819-ngièn chṳ 804-ngièn
Yok-â-sṳ̂-vòng 16-ngièn Chú-chhièn 805-ngièn chṳ 790-ngièn
Yâ-lò-pô-ôn ngi-sṳ 41-ngièn Chú-chhièn 790-ngièn chṳ 750-ngièn
Sat-kâ-li-ngâ-vòng 6-ke ngie̍t Chú-chhièn 750-ngièn chṳ 749-ngièn
Sâ-liùng-vòng yit-ke ngie̍t Chú-chhièn 749-ngièn chṳ 749-ngièn
Mí-nâ-hien-vòng 10-ngièn Chú-chhièn 749-ngièn chṳ 738-ngièn
Pí-kâ-hot-vòng 2-ngièn Chú-chhièn 738-ngièn chṳ 736-ngièn
Pí-kâ-vòng 20-ngièn Chú-chhièn 736-ngièn chṳ 732-ngièn
Hò-se-â-vòng 9-ngièn Chú-chhièn 732-ngièn chṳ 722-ngièn