Hò-se-â-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Hò-se-â-vòng (Hî-pak-lói-vùn:הושע, ?- tsú-tshièn 722-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke tsui-heu yit-ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Yî-lâ (Lie̍t-vòng-ki-ha 17:1).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hò-se-â-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 732-ngièn to tsú-tshièn 722-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 732-ngièn to tsú-tshièn 722-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 17-tsông:1-6 tsiet.

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]