Yù-thai kiûn-chú lie̍t-péu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Yù-thai li̍t-thoi kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vòng

Ngièn-han

Chok-vòng thai-yok ke ngièn-thoi

Li̍t-sṳ́-sû kîn-vùn chhâm-kháu

Lò-pô-ôn-vòng Sṳ̍p-pat-ngièn Chú-chhièn 931-ngièn - 913-ngièn Lie̍t-vòng-ki-song 14:21
Â-pí-ngâ-vòng Ngi-ngièn Chú-chhièn 913-ngièn - 911-ngièn Lie̍t-vòng-ki-song 15:1
Â-sat-vòng Si-sṳ̍p-yit-ngièn Chú-chhièn 911-ngièn - 870-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 16:13
Yok-sâ-fap-vòng Ngi-sṳ̍p-ngi-ngièn Chú-chhièn 870-ngièn - 848-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 20:31
Yok-làn-vòng Chhit-ngièn Chú-chhièn 848-ngièn - 841-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 21:5
Â-ha̍p-chhia-vòng Yit-ngièn Chú-chhièn 841-ngièn - 841-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 8:25
Â-thâ-li-ngâ Liuk-ngièn Chú-chhièn 841-ngièn - 835-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 11:3
Yok-â-sṳ̂-vòng Sâm-sṳ̍p-kiú-ngièn Chú-chhièn 835-ngièn - 796-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 12:1
Â-mâ-chhia-vòng Sṳ̍p-ńg-ngièn Chú-chhièn 796-ngièn - 781-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 25:1
Â-sat-li-ngâ (Vû-sî-ngâ-vòng) Si-sṳ̍p-yit-ngièn Chú-chhièn 781-ngièn - 740-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 26:1
Yok-thán-vòng Si-ngièn Chú-chhièn 740-ngièn - 736-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 27:1
Â-ha̍p-sṳ̂-vòng Ngi-sṳ̍p-ngièn Chú-chhièn 736-ngièn - 716-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 16:12
Hî-sî-kâ-vòng 29-ngièn Chú-chhièn 716-ngièn - 687-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 18:1
Mâ-nâ-sî-vòng Si-sṳ̍p-ńg-ngièn Chú-chhièn 687-ngièn - 642-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 21:1
Â-mùn-vòng Ngi-ngièn Chú-chhièn 642-ngièn - 640-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 21:
Yok-sî-â-vòng Sâm-sṳ̍p-yit-ngièn Chú-chhièn 640-ngièn - 609-ngièn Lie̍t-vòng-ki-ha 22:1
Yok-ha̍p-sṳ-vòng Sâm-ngie̍t Chú-chhièn 609-ngièn - 609-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 36:1
Yok-ngâ-kin-vòng Sṳ̍p-yit-ngièn Chú-chhièn 609-ngièn - 598-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 36:5
Yok-ngâ-kîn-vòng Sâm-ngie̍t Chú-chhièn 598-ngièn - 598-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 36:9
Sî-tí-kâ-vòng Sṳ̍p-yit-ngièn Chú-chhièn 598-ngièn - 587-ngièn Li̍t-thoi-chṳ-ha 36:11