跳至內容

Yok-â-sṳ̂-vòng (Yù-thai)

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-â-sṳ̂-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יהואש המלך, ?- tsú-tshièn 796-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-pat ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Â-ha̍p-tshia-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yok-â-sṳ̂-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 835-ngièn to tsú-tshièn 796-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 837-ngièn to tsú-tshièn 800-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]