Yok-ha̍p-sṳ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-ha̍p-sṳ-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יהואחז, ?- tsú-tshièn 609-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-tshit ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Yok-sî-â-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yok-ha̍p-sṳ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 609-ngièn to tsú-tshièn 609-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 609-ngièn to tsú-tshièn 609-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]