Â-thâ-li-ngâ

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-thâ-li-ngâ (Hî-pak-lói-vùn:עֲתַלְיָה, ?- tsú-tshièn 835-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-tshit ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Â-ha̍p-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-thâ-li-ngâ tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 841-ngièn to tsú-tshièn 835-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 842-ngièn to tsú-tshièn 837-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 11-tsông:11-20 tsiet;
  • "Li̍t-thoi-tsṳ-ha" thi 22-tsông:10-tsiet tsṳ 23-tsông:15-tsiet.

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]