Â-là-kung

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Â-là-kung .
Â-là-kung Khì-chì
Â-là-kung Vûn-chông
Â-là-kung .

Â-là-kung he Sî-pân-ngà tûng-pet-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, mien-chit 47,719 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,277,471 (2003-ngièn). Â-là-kung hiong-pet lâu Fap-koet siông-lìn, hiong-tûng he Kâ-thai-lò-nì-â. hiong-nàm he Valencia, hiong-sî he Castilla-La Mancha, Khà-sṳ̂-tì-li-â lâu Lòi-ngong, La Rioja khi̍p Navarre. Sat-là-kô-sat-sén, Vùi-sṳ̂-khà-sén lâu Teruel-sén su̍k-yî Aragon chhṳ-chhṳ thi-khî. Â-là-kung ke sú-fú he Sat-là-kô-sat.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]