Huesca-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Huesca-sén.
Huesca-sén Khì-chì
Huesca-sén Vûn-chông
Huesca-sén .

Vùi-sṳ̂-khà-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Huesca, Â-là-kung-ngî: Provincia de Uesca) he Sî-pân-ngà pet-phu ke yit-ke sén-fun. vi-yî Â-là-kung Chhṳ-chhṳ-khî ke pet-phu. Kì ke si-chû yû Lie̍t-yî-tha̍t-sén, Sat-là-kô-sat-sén, Na̍p-ngá-là Chhṳ-chhṳ-khî yî-khi̍p Fap-koet. Vùi-sṳ̂-khà-sén thú-thi mien-chit vi 15,626 km², ngìn-khiéu yû 228,566 (2010-ngièn) thai-yok yû si-fûn chṳ̂-yit ke ngìn-khiéu kî-chhu chhai sú-fú Vùi-sṳ̂-khà. Chúng-khiung yû 202-ke Chhṳ-chhṳ-sṳ. Huesca-sén he Pyrenees Sân-hò-kuk thi-khî sṳ́-yung Â-là-kung-ngî ke thi-fông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]