Barcelona-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Barcelona-sén Khì-chì
Barcelona-sén Vûn-chông
Barcelona-sén .

Pâ-set-lò-nâ-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Barcelona) he Sî-pân-ngà ke khì-chûng yit sén-fun, su̍k-yî Kâ-thai-lò-nì-â chhṳ-chhṳ-khî, chhai Sî-pân-ngà ke tûng-phu, vi-yî Kâ-thai-lò-nì-â thi-khî ke chûng-phu. Pâ-set-lò-nâ-sén lâu Lie̍t-yî-tha̍t-sén, Thap-là-kô-na̍p-sén khi̍p Kit-lò-na̍p-sén chiap-yòng, tûng-lìm Thi-chûng-hói. Pâ-set-lò-nâ-sén ke sú-fú he Pâ-set-lò-nâ-sṳ, cháng-ke sén-fun yok-yû 5,529,099-ngìn kî-chhu (2011-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]