跳至內容

Łódź

Chhiùng Wikipedia lòi
Łódź.
Łódź.
Łódź.

Lò-tsṳ (Pô-làn-ngî: Łódź), he Pô-làn ke thi-ngi thai sàng-sṳ (2004-ngièn ke ngìn-khiéu sú-kí vì 776,297 ngìn). Kì vi-yî Pô-làn ke chûng-phu, he Lò-tsṳ-sén ke Sú-fú. Chhai Pô-làn-ngî chûng, "Lò-tsṳ" liá-ke chhṳ̀-ngî he chṳ́ "séu sòn", pin chhut-hien-chhai sṳ-khì lâu sṳ-fui chṳ̂ sông.

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]