跳至內容

Świętochłowice

Chhiùng Wikipedia lòi
Świętochłowice
kî-pún chṳ̂-liau
koet-kâ: Pô-làn
Hàng-chṳn-khî: sî lî Sî-Â Hàng-chṳn-khî
ngìn-sú: 55,500 (2005-ngièn thúng-kie)
mien-chit: 13.22 phìn-fông kûng-lî
hói-pha̍t: 4200 mí
kien-li̍p: 1313-ngièn
Koet-chi thien fa Khî-ho ma: (+48) 32
kîn vúi thu: Tûng-kîn18°55′Pet-vúi50°19′
khì chhâ chhâ ho phài: SW
thi-fông kón-lî chóng kôn phu
Sṳ-chhòng: Daniel Beger
Chí-moi tû-sṳ: Heiloo (Hò-làn), Nový Jičín (Tshia̍p-khiet), Laa an der Thaya (O-thi-li)

Świętochłowice (Koet-chi Yîm-phiêu: ɕvjɔ̃tɔxwɔˈviʦɛ, Pô-làn-ngî: Świętochłowice), he yit-chak vi-yî Pô-làn nàm-phu ke chhûn-chông, li-su̍k Sî-lî-sî-â-sén Hàng-chṳn-khî, ngièn-pún he su̍k Khà-thok-vì-tsṳ Hàng-chṳn-khî (1975-ngièn -1998-ngièn), pin-chhiâ yû 55,527 vi kî-mìn (2005-ngièn kû-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai 1943-ngièn sṳ̀, Tet-koet ke O-sṳ̂-vî-sîn si̍p-chûng-yàng yàng-khî sat-khôi chhai Świętochłowice ke Zgoda lò kói yàng. Chhiùng 1945-ngièn 1-ngie̍t sṳ̀, liá-ke lò kói yàng yu pûn Pô-làn ke khiung sán chṳn-fú chai-thu sṳ́-yung. Chhai 1945-ngièn khì-kiên yû 2,500 vi siù fam sṳt-hi kì-têu ke sâng-fa̍t chhai nâ ke lò kói yàng. Liá lò kói yàng chhai 11-ngie̍t chûng-yî pûn kôan pit liáu.

Thi-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Świętochłowice he vi-yî chhai Sî-lî-sî-â-sén kô-ngièn ke nàm-phu thi-khî. Kì ke kiong-kie he lâu Pi-thok-mê (pet-phu), Lû-tha̍t-hî-lùng-sṳ̂-khà (sî-phu, nàm-phu ke sî-phu) fò Khok-yî-fû (tûng-phu, nàm-phu kok lo̍k).

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Świętochłowiceyû kî-chhu 55,527 ke-ngìn. Liá sàng-sṳ chhai Pô-làn ke ngìn-khiéu Me̍t-thu son he chui-thai ke, liá-vi kî-mìn Me̍t-thu yû thai-yok 4200 ngìn per km².

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-ngièn kong-yí siet ke chúng-fò he thai-yok 700 hâu-mí, chui-thai ke kong-yí siet he chhai 7-ngie̍t yì chui-séu chhai 2-ngie̍t. Kô-thu ngièn vûn-thu thûng-sòng he 7 °C. Chhai 1-ngie̍t, phìn-kiûn vûn-thu he khiûn sṳ thi -5 °C, yì chhai 7-ngie̍t he 18 °C.

Thú-yòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chhai hî vì thok het lo̍k vì chhái sṳ chú-yeu he chhut-hien pu lû na̍p Tet thú yòng (Brunate Soil) fò tsàu chhe̍t thú yòng.

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Świętochłowice chui phú-phiên ke thí-yuk yun-thûng he mô thok chhâ kô suk tho-lu pí-soi.

Ngoi chhai lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]