1893 ngìen 1 ngi̍et Tûng-â hòn-lìu

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "1893 ngìen 1 ngi̍et Tûng-â hòn-lìu" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"光緒十八年十二月寒流" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


1893 ngìen 1 ngi̍et Tûng-â hòn-lìu he Sî-yèn 1893 ngìen 1 ngi̍et hâ-sùn ge hòn-lìu,Tông-ah tat-chak thi-khî thòng Tông-nàm-ah kóng-fan thi-khî chhu̍t-hien hòn-lìu,yáng-síong tó kûi-chak ge Chûng-koetHiông-kóngAu-mùn lâu Thòi-vân ,hàn-îu Tông-nàm-ah ge Ye̍t-nàm lâu Thai-koet,yíen to Sîn-kâ-pô chiu chhu̍t-hien tâi-vûn hien-siong.

Sṳ-ki hòn-lìu yáng-síong Tông-ah chui-liet-sü,Vûn-thu pí kau.
1893 Ngìen Thòi-pet lo̍k-siét ge sîn-vùn

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]