跳至內容

A-la-pak Liên-mên

Chhiùng Wikipedia lòi
khî-chit

A-la-pak Liên-mên hè shîn-li̍p yi 1945-nyên A-la-pak kwet-ka tsí-shâng kè kwet-tsì chìn-chhì tsíi-chit, shâng-yên-kwet kai vùi-yi A-chiu fe̍t Fui-chiu, tsung-chí hè ka-chhim ha̍p-tsò, hièn tshài yiû shâng-yên-kwet 22 kè.

lâm-set phù-fùn hè shâng-yên-kwet