Â-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ A-chiu)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Â-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"亞洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Asia satellite orthographic.jpg

Â-chû he chhiòng sṳ-kie chhin thai ke thai-liu̍k. Yû ngìn lâu Â-chû thùng Êu-chû ôn-tó Êu-â-chû, yîn-vi kì-têu he khiung yit thi-khoai.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu thi-lî fûn-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Â-chû yù yî-ha si-sṳ̍p-tshit ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Sî-Â, Chûng-â, Tûng-pet-â, Tûng-nàm-â khi̍p Nàm-â ńg-ke thi-khî:

Sî-Â

Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Cyprus
Georgia
Yî-làn
Yî-là-khiet
Yî-set-lie̍t
Yok-tan
Kuwait
Lì-pâ-nun
Oman
Pâ-le̍t-sṳ̂-thán
Qatar
Saudi Â-lâ-pak
Si-li-â
Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet
Yemen
Thú-ngí-khì

Chûng-Â

Afghanistan
Kazakhstan
Uzbekistan
Tajikistan
Kyrgyzstan
Turkmenistan


Tûng-pet-â

Mùng-kú-koet
Ngit-pún
Tsêu-siên Mìn-tsú Tsú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
Thai-hòn mìn-koet
Chûng-koet
Thòi-vân
Hiông-kóng
Àu-mûn

Tûng-nàm-â

Ye̍t-nàm
Thai-koet
Liàu-koet
Mién-thien
Kham-phú-soi
Yin-thu-nì-sî-â
Tûng Timor
Sîn-kâ-phô
Fî-li̍t-pîn
Vùn-lòi
Mâ-lòi-sî-â

Nàm-â

Yin-thu
Pakistan
Bangladesh
Sri Lanka
Nepal
Bhutan
Maldives

LocationAsia.png

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]