Au-chû Sú-tû Liâng-thi

Chhiùng Wikipedia lòi
Au-chû Sú-tû Liâng-thi.

Au-chû Sú-tû Liâng-thi (Yîn-ngî: Australian Capital Territory, ACT) he Au-chû chṳn-fú só-chhai-thi, he Au-chû hot-khî chui-séu than ngìn-khiéu chui tshiû-me̍t ke chû chhèn-kip Hàng-chṳn-khî. Kì chhiòn-kin vi-yî New South Wales chû kin-nui, mien-chit vì 2,358 phìn-fông kûng-lî. Au-chû Sú-tû Liâng-thi ke Sú-fú, yi̍t he Au-chû Lièn-pâng ke sú-tû, he vi-chhai Liâng-thi pet-phu ke Canberra.

19 Sṳ-ki vân-khì, chhai Au-chû ke kok Yîn-su̍k Chhṳ̍t-mìn-thi thàm-phan chû-sṳ̀n Lièn-pâng sṳ̀, chhiu Lièn-pâng sú-tû ke sién-tsí chhai lióng-ke chui-thai sàng-sṳ Sydney lâu Melbourne chṳ̂-kiên siông-chhṳ̀ put-hâ, yîn-chhṳ́ chui-chûng chhai 1901-ngièn sṳ̂-hàng ke Au-chû Lièn-pâng Hièn-fap chûng kûi-thin sîn sú-tû pit-sî vi-yî New South Wales kin-nui than pit-sî khî-lì Sydney 100 Yîn-lî -- liá-ngióng pó-chṳn sîn sú-tû lì Sydney lâu Melbourne tû pó-chhṳ̀ siông-tông khî-lì. Kîn-ko lui-chhṳ thó-lun, chui-chûng Lièn-pâng chṳn-fú sién-thin chhai Sîn-nàm Vî-ngì-sṳ̂ chû tûng-nàm-phu, thai-fûn súi-liâng lâu Siet-sân yì-mak fàn-phàu chṳ̂-chhú kien-tû, chhiu-he heu-lòi ke Canberra. Vì-liáu khok-pó Lièn-pâng chṳn-fú yúng-yû nèn-kèu Chhṳ-yù kî-phi ke chiuk-kèu thai-ke thi-khî, 1911-ngièn New South Wales kîn-kí Hièn-fap chiông sîn sú-tû khi̍p khì chú-yeu hò-liù liù-vet ke yit phu-fûn va̍k-chhut sông kâu-pûn Lièn-pâng chṳn-fú, sṳ̀n-vì Lièn-pâng chhṳ̍t-hot ke Liâng-thi. 1913-ngièn khôi-sṳ́ kien-sàng.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]