跳至內容

Bielsk Podlaski

Chhiùng Wikipedia lòi
Bielsk Podlaski.
Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski he Pô-làn Pô-tet-là-chhia-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 26.88 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 26,577 ngìn (2007-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]