Bydgoszcz

Chhiùng Wikipedia lòi
Pí-tet-kô-sṳ̍p.

Pí-tet-kô-sṳ̍p (Bydgoszcz, Tet-ngî: Bromberg, Là-tên-ngî: Bydgostia) he Pô-làn pet-phu ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî Pâ-tha̍t-hòVì-sṳ̂-ngá-hò chṳ̂ sông, ngìn-khiéu 369,151 ngìn (2004-ngièn). Chhṳ 1999-ngièn hí kâi sṳ he Khù-â-vì - Pô-mî-là-nì-â-sén ke Sú-fú, chṳ̂-chhièn vì Pí-tet-kô-sṳ̍p-sén (1947-ngièn -1998-ngièn) khi̍p chai chṳ̂-chhièn ke Pô-mî-là-nì-â-sén (1945-ngièn -1947-ngièn) ke Sú-fú. Pí-tet-kô-sṳ̍p he Pí-tet-kô-sṳ̍p - Thok-lùn tû-sṳ khiên ke yit phu-fûn, Thok-lùn khî-lì Pí-tet-kô-sṳ̍p 45 kûng-lî, cháng-ke tû-sṳ khiên ngìn-khiéu chhêu-ko 600,000 ngìn. 2004-ngièn 9-ngie̍t Pí-tet-kô-sṳ̍p ke yî-ho̍k-yen kâ-ngi̍p liáu Thok-lùn thai-ho̍k, sṳ̀n-vì thai-ho̍k yî Pí-tet-kô-sṳ̍p ke UMK Yî-ho̍k Thòn-thí.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]