跳至內容

Cádiz

Chhiùng Wikipedia lòi
Cádiz.

Cádiz he Sî-pân-ngà sî-nàm-phu ke yit-chho pin-hói sàng-sṳ, su̍k-yî Ôn-tha̍t-lû-sî-â Cádiz-sén, he Cádiz-sén ke Sén-fi. Kí 2004-ngièn ke thúng-kie Cádiz khiung-yû 133,242 miàng kî-mìn, pâu-koat khì kau-khî ke kî-mìn sú-chet vì 629,054 ngìn. Sàng-sṳ mien-chit 12.30 phìn-fông kûng-lî, vi yî yit-ke chhûn-ngi̍p Cádiz-vân ke Pan-tó sông. Cádiz ke thi-lî vi-chì he pet-vúi 36°30', sî-kîn 6°20'.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khô ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]