Châu-thûng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Châu-thûng-sṳ
—  Thi-kip-sṳ  —
昭通市

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 22,439 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 5,092,611 ngìn
Mióng-cham www.zt.gov.cn

Châu-thûng-sṳ (昭通市) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak thi-kip-sṳ. Mien-chit yû 22,439 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 509-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]