Chông-liau Van-kiên

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chông-liau Van-kiên
張廖萬堅
Chang Liao Wan-chien
張廖萬堅.JPG
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi 9-kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Thòi-chûng-sṳ Thi-4 Sién-kí-khî
(Sî-thûn-khî, Nàm-thûn-khî)
Majority 100,649(52.77%)
Flag of Taichung City.svg Thi 1-2 kài Thòi-chûng-sṳ ngi-yèn (Chhṳ̍t-hot-sṳ)
Ngim-khì
2010-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit – 2016-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit
Constituency Thi-6 Sién-kí-khî(Sî-thûn-khî)
Flag of Taichung City.svg Thi 14-16 kài Thòi-chûng-sṳ ngi-yèn (Sén-hot-sṳ)
Ngim-khì
1998-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit – 2010-ngièn 12-ngie̍t 24-ngit
Constituency Thi-4 Sién-kí-khî (Sî-thûn-khî)
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1965-02-09) 1965-ngièn 2-ngie̍t 9-ngit (56-se)
 Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Thòi-chûng-sṳ
(kîm Thòi-chûng-sṳ)
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Ho̍k-li̍t
 • Tûng-hói Thai-ho̍k EMBA Kô-kiê Kón-lî Sa̍k-sṳ-pân
 • Tûng-n̂g Thai-ho̍k Chṳn-chhṳ-ho̍k Ngièn-kiu-só Sa̍k-sṳ-pân
 • Phú-yìn Thai-ho̍k Thai-chung Chhòn-pô-hì
 • Thòi-vân Sén-li̍p Thòi-chûng Thi-yit Kô-kip Chûng-ho̍k
Kîn-li̍t
 • Chúng-thúng heu-sién-ngìn Chhia Chhòng-thìn Thòi-chûng-sṳ Kin-sién Chúng-phu chúng-kòn-sṳ 2008
 • Chhài Mìn-hièn Li̍p-ve Kin-sién Chúng-phu chúng-kòn-sṳ 2008
 • Thòi-chûng-sṳ Ngi-fi Kau-yuk Séu-chû seu-si̍p-ngìn
 • Thòi-chûng-sṳ Ngi-fi Thi 14-16 kài ngi-yèn
  (1998.03.01~2010.12.24)
 • Thòi-chûng-sṳ Ngi-fi Thi 1-2 kài ngi-yèn
  (2010.12.25~2016.1.31)
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng Thòi-chûng-sṳ tóng-phu chú-ngim ve-yèn
 • Thòi-chûng-sṳ Phóng-khiù Ve-yèn-fi fu-chú-ve
 • Sî-yén Kô-chûng Phóng-khiù-chhui heu-yên fi-chhòng
 • Yù-yún Ve-yèn-fi ku-mun
 • Yòng-kông Sàng-sṳ Fat-chán Hia̍p-fi lî-sṳ-chhòng
 • Thòi-chûng-sṳ Vì-khî Hia̍p-fi lî-sṳ-chhòng
 • Thòi-chûng Yit Chûng Káu-yû-fi Lî-sṳ
 • Thòi-chûng Mìn-chú Yû-sien Thien-sṳ-thòi Sîn-vùn-phu kîn-lî
 • Chhṳ-li̍p Vân-po, Thòi-vân Ngit-po ki-chá, chhái-fóng chú-ngim

Chông-liau Van-kiên (張廖萬堅, Chang Liao Wan-chien, 1965-ngièn 2-ngie̍t 9-ngit –  ) he Chûng-fà Mìn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, ki-chá chhut-sṳ̂n, muk-chhièn he li̍p-fap ve-yèn, chên lièn-ngim ńg-kài Thòi-chûng-sṳ ngi-yèn.