Chú-ngi

Chhiùng Wikipedia lòi

Chú-ngi (主義, Yîn-ngî: principle) he thoi-péu lî-ngiam fe̍t yû vàn-chhiòn thí-hì ke sṳ̂-sióng lâu sin-ngiam, ya cho-tet tông sṳ̍t-hien m̀-thùng muk-phiêu ke m̀-thùng fông-fap. Sòng-sòng yung chhṳ̀-heu“–ism” péu-sṳ.

Li-è[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]