Chhòi-thòn-fap-ngìn Chûng-fà Mìn-koet Kien-koet Yit-pak-ngièn Kî-kîm-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Tseui-tin-faat-ngin Chung-faa-min-gok gen-gok it-paak-nen gi-gim-fui (財團法人中華民國建國一百年基金會) hai Chung-faa-min-gok Teui-van yit go gi-gim-fui. Ma Yang-giu chung-tung hiang liang-giu-nen ge siong-sip-chit chong-pan. Ki-ti hi gaau ngi-liang-yit-yit-nen ge siong-sip-jit tsiu-tsit tsen. Gai fui ge fui-chong hai Chung-faa-min-gok fu-chung-tung Siu Man-chong.

Mong-zi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]