Chhièn-nàm-yû (Thòi-vân thien-sṳ-khia̍k)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhièn-nàm-yû
Ex-boyfriend
Phe̍t-miàng Chhièn EX nàm-yû
Lui-hîn Ngiéu-chhiong-khia̍k
Kak-sṳt Oi-chhìn
Phiên-khia̍k Kién Khì-fûng, Lìm Hiûn-fi
Thô-yên Yî Chûng-chûng
Chú-yên Yòng Yù-nèn
Lí Chhiên-nô
Vòng Chṳ-ví
Liàu Yî-khiâu
tén
Chṳ-chok koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngièn Koet-ngî
Phiêu-ngî Chṳ̂n-oi yî-chhièn siên fûn-sú
Si̍p-sú 14-si̍p
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Vòng Van-pak
Ngoi-kín Thòi-vân Thòi-vân Kô-hiùng
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Pak-thi̍t-li Yáng-chhiong Chṳ-chok Yû-han Kûng-sṳ̂
Phi-yîm


Sú-pô phîn-tho Thòi-sṳ Chú-phîn
Thù-chhiong kak-sṳt NTSC
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2011-ngièn 12-ngie̍t 30-ngit  (2011-12-30)-2012-ngièn 3-ngie̍t 30-ngit  (2012-03-30)
Liá-piên "Chhièn-nàm-yû (Thòi-vân thien-sṳ-khia̍k)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"前男友 (台灣電視劇)" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chhièn-nàm-yû (Yîn-ngîːEx-boyfriend) he 2011-ngièn Thòi-vân ngiéu-chhiong-khia̍k, Thòi-sṳ chû-ńg yù-chṳt hi-khia̍k, chú-yeu yên-yèn yû Yòng Yù-nèn, Lí Chhiên-nô, Vòng Chṳ-vûi, Liàu Yî-khiâu, Chen-sân Yi-ki tén-tén.

Yên-yèn chhṳn-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu yên-yèn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Shàu-kie Tên-chhòng
Yòng Yù-nèn
Lai Chṳ-mìn
Never Land khî-ngia̍p khî-va̍k chhu-lî
Chhiòn-khia̍k
Lí Chhiên-nô
Lìm Chhûn-kiêu
Diana
Never Land khî-ngia̍p khî-va̍k chhu-lî
Vòng Chṳ-ví
Tai Yi̍t-siòng
Never Land khî-ngia̍p ke chún chiap-pân-ngìn
Chhiòn-khia̍k
Liàu Yî-khiâu
Chhài Séu-Z
Chhûn-kiêu ke kô-chûng hó-yû
Ex 1-13

Khì-thâ yên-yèn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Shàu-kie Tên-chhòng
Na̍p-theu
Khóa Pok-vùn
PUB ke thèu-kâ, Khóa Miáu-li ke â-kô.
Ex 1-12
Chhû Kâ-chhiâng
Khóa Miáu-li
Khóa Pok-vùn ke ló-moi.
Ex 1-4,6,8-14
Lí Phài-hiuk
Lò Yî-liòng
Tàn-tàn ngiàm-sok fi-fa án-tô, sa he chûng-ngièn ngia̍k-ngí, m̀-khó khiet-séu ke phèn-yû.
Ex 1-11,13
Chen-sân Yi-ki
Chhàng-khiet
Yit-chhṳ̍t án-oi Khóa Miáu-li, than pâu-mî khiung-ngióng sién-chet chhìm chhṳ-kâ ke hen-fuk.
Ex 1-6,8-12
Yâu Chhòn-chang
Tai Lî-chûng
Ex 1,4-10,13
Kat Lûi
Lai Fi-yì
Ex 1-2,4-10,14

Thi̍t-phe̍t yên-chhut[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Shàu-kie Tên-chhòng
Pâu Ví-mèn
Lò Chú-ngim
Siau-chhiû-phu chú-ngim
Ex 1-2
Séu-thiàm-thiàm
Chṳ-mìn ke ńg-yû-ngìn
Ex 1
Chông Khiet-fam
KEVIN
Chhài Séu-Z ke chhièn-nàm-yû
Ex 1
Yîn Khî
KEVIN ke ho̍k ló-mà
Ex 1
Mìn-hiùng
Kín-chhat
Ex 1
Séu-yin
Mien-pâu vòng
Ex 2
Sùng Séu-khin
Hòn Siong-lî
EX 6
Chû Tet-kông
Chhûn-kiêu ke fu
EX 4
Chhia Hiûn
Vong-vong
Khî-va̍k-phu chôn-yèn
Ex 1-6,12
Ya̍p Fùi-chṳ
Chó-ngan
Khî-va̍k-phu chôn-yèn
Ex 1-4,8,12
Yì Pín-ngièn
Thai-mâ
Khî-va̍k-phu chôn-yèn
Ex 1-5,12
Lìm Men-kiún
FIONA
Li-sàng siau-chhiû -phu chôn-yèn
Ex 2,3,5,7-8
Hí Ngiì-tet
Lai Chṳ-mìn(heu-sâng)
Ex 1-6,8,11
Vûn Chṳ̂n-lîn
Lìm Chhûn-kiêu (heu-sâng)
Ex 1-6,8
Ngùi Phang
Khóa Pok-vùn(heu-sâng)
Ex 1-5,11
Kok Kien-thìn
Lò Yî-liòng(heu-sâng)
Ex 1-5,11
Cham Vì-siông
Chhàng Khiet (heu-sâng)
Ex 1-5,11
Chông Kâ-yî
Chhài Séu-Z(heu-sâng)
Ex 1-5
Séu-lo̍k
Khóa Miáu-li (heu-sâng)
Ex 1-2
Thèn Ûn-thìn
Yông-yông
Tai yi̍t-siòng ke moi-è
Ex 1,6,8,13
Vòng Kâ-phîn
Siau-chhiû-phu yèn-kûng A
Ex 1
Kô Chhie̍t-ngièn
Mien-sṳ-kôn A
Ex 1
Eû Khièu
Mien-sṳ-kôn B
Ex 1
Hiu Ngièn-siòng
Yî-sâng
Ex 1
Chhṳ̀n Sṳ̂-yûng
Tái-sâm-è â-sông
Ex 1
Vòng Van-pak
Hòn-koet hak-fu
Ex 3
Liông Phài-yì
Kháu-kháu
Lò Yî-liòng ke pak-mû
Ex 3,7
Hò Vún-khí
Séu-mâ
OWEN
Tai Yi̍t-siòng (heu-sâng)
Ex 5,8
Lí Khiet-sṳn
Jay
Ex 8
Yin Chhái-lìn
Tai Mû
Yi̍t-siòng ke â-mû, kot-vón kot-kiáng
Ex 5,8,13
Mo̍k Chṳ́-ngì
Mo̍k Chṳ́-nî
Chhûn-kiêu ke nàm-phèn-yû
Ex 14
Kién Man-sû
Chṳ-mìn ke ńg-phèn-yû
Ex 14
Phâng Ngiâ-ngì
Lai Pi-pi
Chṳ-mìn lâu Miáu-li ke moi-è
Ex 14

thien-sṳ-khia̍k kô-khiuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiuk-phe̍t Kô miàng Yên-chhong-chá Chok-chhṳ̀ Chok-khiuk
Phién-thèu-khiuk Kín-tû Oi Ngì
(一直都愛著你)
Séu-yî Chhṳ̀n Ngan-kiûn/Sùng Ngiam-yî Sùng Ngiam-yî
Chhap-khiuk Kien-mien Ngì
(遇上了妳)
Séu-yî Chhâu Yî-thông/Sùng Ngiam-yî Sùng Ngiam-yî
Chhap-khiuk Liá-ke Se-moi-è
(這個女孩)
Séu-yî Chhâu Yî-thông/Sùng Ngiam-yî Sùng Ngiam-yî
Chhap-khiuk Thu̍t-yèn Hó Sióng Ngì
(突然好想你)
Ńg-ngie̍t-thiên Â-sin Â-sin
Chhap-khiuk Chṳ-mìn Lâu Chhûn-kiêu
(志明與春嬌)
Ńg-ngie̍t-thiên Â-sin Â-sin
Phién-mî-khiuk Ên-tén Kóng Hó lí
(我們說好了)
Séu-yî Chhâu Yî-thông/Sùng Ngiam-yî Sùng Ngiam-yî

Chiet-muk chióng-hong[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi 47 kài Kîm-chûng-chióng
Chióng-hong Su-chióng-chá Kiet-kó
Hi-khia̍k chiet-muk nàm-chú-kok chióng Yòng Yù-nèn Thì-miàng
Hi-khia̍k chiet-muk ńg-chú-kok chióng Lí Chhiên-nô Thì-miàng
Hi-khia̍k chiet-muk phiên-khia̍k chióng Kién Khì-fûng, Lìm Hiûn-fi Thì-miàng

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]