Tshia̍p-khiet-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhia̍p-khiet-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tshia̍p-khiet-ngî.

Tshia̍p-khiet-ngî (čeština) su̍k-yî Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k Sî Sṳ̂-là-fû Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, su̍k thùng-yit ngî-kî ke ngî-ngièn hàn-yû Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet-ngî, Pô-làn-ngî, Sî-lî-sî-â-ngî tén ngî-ngièn. Tshia̍p-khiet-ngî ke ngî-ngièn ngìn-khiéu yû 1200-van ngìn, kì-têu thai-tô-su tû kî-chhu yî Tshia̍p-khiet Khiung-fò-koet. Tshia̍p-khiet-ngî yû 42-ke sṳ-mû. Tshia̍p-khiet Khiung-fò-koet muk-chhièn yû ngìn-khiéu yit-chhiên van, sṳ-kie kok-thi thai-yok hàn-yû yit-pak-van Tshia̍p-khiet-ngìn sên-fa̍t, khì-chûng yû ngi-sṳ̍p chṳ sâm-sṳ̍p-van ngìn sṳ́-yung Chhia̍p-khiet-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tshia̍p-khiet-ngî Wikipedia