跳至內容

Chiet-hì

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngi-sṳ̍p-si chiet-hì
  Chhô-phiêu     Chiet-hì     La̍k
  Chhûn
  315°   Li̍p-chhûn     2-ngie̍t 4–ngit chṳ 5-ngit
  330°   Yí-súi   2-ngie̍t 18-ngit chṳ 19-ngit
  345°   Kiang-chhít     3-ngie̍t 5–ngit chṳ 6-ngit
  0°   Chhûn-fûn   3-ngie̍t 20–ngit chṳ 21-ngit
  15°   Chhîn-mìn     4-ngie̍t 4–ngit chṳ 5-ngit
  30°   Kuk-yí   4-ngie̍t 20–ngit chṳ 21-ngit
  Ha
  45°   Li̍p-ha     5-ngie̍t 5–ngit chṳ 6-ngit
  60°   Séu-mân   5-ngie̍t 21–ngit chṳ 22-ngit
  75°   Mông-chúng     6-ngie̍t 5–ngit chṳ 6-ngit
  90°   Ha-chṳ   6-ngie̍t 21–ngit chṳ 22-ngit
  105°   Séu-chhú     7-ngie̍t 7–ngit chṳ 8-ngit
  120°   Thai-chhú   7-ngie̍t 22–ngit chṳ 23-ngit
  Chhiû
  135°   Li̍p-chhiû     8-ngie̍t 7–ngit chṳ 8-ngit
  150°   Chhú-chhú   8-ngie̍t 23–ngit chṳ 24-ngit
  165°   Pha̍k-lu     9-ngie̍t 7–ngit chṳ 8-ngit
  180°   Chhiû-fûn   9-ngie̍t 23–ngit chṳ 24-ngit
  195°   Hòn-lu     10-ngie̍t 8–ngit chṳ 9-ngit
  210°   Sông-kong     10-ngie̍t 23–ngit chṳ 24-ngit
  Tûng
  225°   Li̍p-tûng     11-ngie̍t 7–ngit chṳ 8-ngit
  240°   Séu-siet   11-ngie̍t 22–ngit chṳ 23-ngit
  255°   Thai-siet     12-ngie̍t 7–ngit chṳ 8-ngit
  270°   Tûng-chṳ   12-ngie̍t 21–ngit chṳ 22-ngit
  285°   Séu-hòn     1-ngie̍t 5–ngit chṳ 6-ngit
  300°   Thai-hòn   1-ngie̍t 20–ngit chṳ 21-ngit

Chiet-hì he Chûng-koet chhòn-thúng nùng-la̍k tî-tú yit-chúng yung-lòi chṳ́-thô nùng-kâ-ngìn kâng-thièn ke pú-chhûng la̍k-fap.

Ngi-sṳ̍p-si chiet-hì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiet-hì chúng-khiung yû 24 chiak:

 1. Li̍p-chhûn
 2. Yí-súi
 3. Kiang-chhít
 4. Chhûn-fûn
 5. Chhîn-mìn
 6. Kuk-yí
 7. Li̍p-ha
 8. Séu-mân
 9. Mông-chúng
 10. Ha-chṳ
 11. Séu-chhú
 12. Thai-chhú
 13. Li̍p-chhiû
 14. Chhú-chhú
 15. Pha̍k-lu
 16. Chhiû-fûn
 17. Hòn-lu
 18. Sông-kong
 19. Li̍p-tûng
 20. Séu-siet
 21. Thai-siet
 22. Tûng-chṳ
 23. Séu-hòn
 24. Thai-hòn