La̍k-fap

Chhiùng Wikipedia lòi

La̍k-fap (曆法), me ôn-to la̍k (曆), he yung ngièn, ngie̍t, ngit tén-tén ke sṳ̀-kiên tân-vi lòi kie-son sṳ̀-kiên ke yit chúng fông-fap.

La̍k-fap cho-tet fûn cho yòng-la̍k, yîm-la̍k lâu yîm-yòng-la̍k sâm chúng. Kîm-ha koet-chi thûng-yung ke Gregorius La̍k-fap he yit chúng yòng-la̍k; Yî-sṳ̂-làn-kau ke Yî-sṳ̂-làn-la̍k he yit chúng yîm-la̍k; Tûng  chhòn-thúng ke nùng-la̍k he yit chúng yîm-yòng-la̍k.