跳至內容

Chit-fûn-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Khok-thin ke chṳ́ -khî kiên sông put-thùng ke chhí-ngióng fông-sṳt kèu-sṳ̀n ke lì màn lâu: Yu-tôn-chhṳ̍t, Khi̍t-séu-chhṳ̍t,  Khi̍t-thai-chhṳ̍t,  Chó-tôn-chhṳ̍t.

Chit-fûn-ho̍k (Integral) he Mì-chit-fûn-ho̍k lâu Sú-ho̍k Fûn-sak lî ke yit-ke fu̍t-sîm khói-ngiam. Thûng-sòng fûn-vì Thin Chit-fûn Put-thin Chit-fûn lióng-chúng. Chhṳ̍t-kôn kóng, tui-yî yit-ke pûn thin ke chang sṳ̍t chhṳ̍t hâm-sú, chhai yit-ke sṳ̍t-sú Khî-kiên sông ke thin chit-fûn

Cho-tet lî-kié vì chhai chhô-phiêu phìn-mien sông, yù khiuk-sien , chhṳ̍t-sien yî-khi̍p tshu̍k vì-sṳ̀n ke Khiuk-piên-thôi-hìn ke mien-chit chhṳ̍t (yit-chúng khok thin ke sṳ̍t-sú chhṳ̍t). Chit-fûn ke kî-pún ngièn-lî: Mì-chit-fûn Kî-pún Thin-lî, yù Ngie-sat-khiet Ngiù-tun lâu Kô-thi̍t-fut-lî-tet Vî-liâm Lòi-pu-nì-tshṳ chhai Sṳ̍p-chhit Sṳ-ki fûn-phe̍t thu̍k chhṳ khok-li̍p. Mì-chit-fûn Kî-pún Thin-lî chiông Mì-fûn lâu chit-fûn lien-hì chhai yit-hí, liá-ngióng, thûng-ko tsáu-chhut yit-ke hâm-sú ke ngièn hâm-sú, chhiu khó-yî fông-phien kie-son kì chhai yit-ke khî-kiên sông ke chit-fûn. Chit-fûn lâu thô-sú yí sṳ̀n-vì kô-tén Sú-ho̍k chûng chui kî-pún ke kûng-khí, pin chhai Chhṳ-yèn Khô-ho̍k lâu Kûng-chhàng ho̍k chûng tet-to kóng-fàm yun yung.