Chuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Chuk.

Chuk (竹, Yîn-ngî: Bamboo) he chṳ́ kô-yì thai-su ke Vò-pún-khô Chuk-â-khô ke chuk-chhu̍k (Ho̍k-miàng: Bambuseae), chuk-chhu̍k khó fûn-cho sṳ̍p tô-ke su̍k, yok 1450 chúng; chhai chûng-vùn ya khó chṳ́ yit-sia tâi-ái sṳ-chhó ke Chuk-â-khô, yì Ngô-li-chuk-chhu̍k (Ho̍k-miàng: Olyreae).

Hìn-thai[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-pu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng chhṳ̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yung-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-liau lòi-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]