Chuvash-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhú-ngá-sṳ̍p-ngìn.

Chhú-ngá-sṳ̍p-ngìn (чăвашсем), Ngò-lò-sṳ̂ séu-sú mìn-chhu̍k. Chhṳ-chhṳ̂n khap ngá sṳ̍p ngìn. Chú-yeu fûn-pu chhai Ngò-lò-sṳ̂ Chhú-ngá-sṳ̍p-khiung-fò-koet, phu-fûn fûn-pu chhai Tat-tat-sṳ̂-thán-khiung-fò-koet, Pâ-sṳ̍p-khô-ngì-thok-sṳ̂-thán-khiung-fò-koet yî-khi̍p vû lî Yòng nok fû, kú pí siet fû, sat là thok fû tén thi, khiûn-thoi yû séu-sú ngìn yì-kî to sî pak Li-â lâu Chûng-Â thi-khî. Su̍k Mùng-kú ngìn chúng lâu êu lò pâ ngìn chúng ke fun-ha̍p lui-hîn. Sṳ́-yung Chhú-ngá-sṳ̍p-ngî, fûn sông, hâ chhú ngá sṳ̍p lióng-thai fông-ngièn, su̍k Â-ngì-thai Ngî-hì Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k. Yû yî Sṳ̂-là-fû sṳ-mû vì kî-chhú ke piâng-yîm vùn-sṳ. Chhú ngá sṳ̍p ngìn Li̍t-sṳ́ sông sûi chhòng-khì chô su yi chhu̍k thúng-chhṳ, than yìn pó-chhṳ̀ chho̍k chhṳ-kâ ke mìn-chhu̍k ngî-ngièn, thu̍k-thi̍t ke vu̍t-chṳt vùn-fa sâng-fa̍t fò fûng-fu ke mìn-kiên chhóng-chok.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]