Cologne

Chhiùng Wikipedia lòi
Cologne

Cologne (Tet-ngî: Köln) he Tet-koet ngìn-khiéu thi-si tô ke sàng-sṳ, Pet Rhine-Westphalia-chû chui-thai ke sàng-sṳ, he Tet-koet nui- liu̍k chui chhung-yeu ke kóng-héu chṳ̂-yit, Rhine thi-khî ke kîn-chi vùn-fa lâu li̍t-sṳ́ chûng-sîm. Kì yí-kîn yû lióng-chhiên ngièn ke li̍t-sṳ́ , he Tet-koet chui kú-ló ke sàng-sṳ chṳ̂-yit. chûng sṳ-ki Cologne yí-kîn sṳ̀n-vì yit-chak chhung-yeu ke kau-fi chûng-sîm lâu ngi-su̍t tî-sṳt chûng-sîm.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]