跳至內容

Fî-yàng-li Chû-chṳt

Chhiùng Wikipedia lòi
Bill lâu Melinda Gates Kî-kîm-fi.

Fî-yàng-li Chû-chṳt (Yîn-ngî: nonprofit organization, NPO) he chṳ́ put yî yàng-li vì muk-tit chû-chṳt fe̍t thòn-thí[1], kì ke muk-phiêu thûng-sòng he kî-chhṳ̀ fe̍t chhú-lî ke-ngìn kôan-sîm fe̍t-chá kûng-chung kôan-chu ke ngi-thì fe̍t sṳ-khien, yîn-chhṳ́ khì só sia̍p-khi̍p ke liâng-vet fî-sòng kóng, chhiùng ngi-su̍t, chhṳ̀ san, kau-yuk, chṳn-chhṳ, kûng-khiung chṳn-chhet, chûng-kau, ho̍k-su̍t, fàn-pó tén, fûn-phe̍t tâm-ngim hí mì pú sa-fi sî-khiù lâu chṳn-fú kiûng pûn kiên ke lo̍k-chhâ.

Sṳ̍t-chi sông Fî-yàng-li Chû-chṳt ke yun-chok lâu khî-ngia̍p yit-ngióng he sî-yeu sán-sâng li-yit, than khî-phe̍t chhai yî Fî-yàng-li Chû-chṳt he vì chû-chṳt chhong-thô ke fu̍k-vu tui-siong lâu fu̍k-vu nui-yùng yì sán-sâng li-yit, liá yit-tiám thûng-sòng pûn sṳ-vì liá lui chû-chṳt ke chú-yeu thi̍t-sin. Yèn-yì, mêu-sia chôn-kâ ngin-vì chiông Fî-yàng-li Chû-chṳt lâu khî-ngia̍p khî fûn-khôi lòi ke chui chú-yeu chhâ-yi he: Fî-yàng-li Chû-chṳt su-to fap-li̍t fe̍t Tho-tet yok-suk, put-nèn chiông yîn yì fûn-phi pûn yúng-yû chá fe̍t kú tûng, yîn yì khí-yû thu̍k-li̍p, kûng-khiung, mìn-kiên tén thi̍t-sin.

  1. Anthony,Young(1994).Management control in Nonprofu Organization,5th-ed,Richard D. Irwin,INC:47