Feira de Santana

Chhiùng Wikipedia lòi
Feira de Santana.

Feira de Santana he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi koet tûng-phu, khî lì sú-fú Sat-ngì-ngá-tô yok 100 kûng-lî, yù Bahia-chû fu-chit kón-hot, mien-chit 1,362 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 286-mí, su Pan-kôn-hôn hì-hèu yáng-hióng, 2010-ngièn ngìn-khiéu 556,756.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Feira de Santana.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]