Flevoland

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Flevoland.
Flevolandflag.svg
Flevoland.
Flevoland.

Fut-lòi-fuk-làn-sén (Flevoland) he Hò-làn chûng-phu ke yit sén. Mien-chit 2,343 phìn-fông kûng-lî. 1986-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit kien sén, he Hò-làn thi 12 sén, chui-sîn ke sén-fun, fûn sṳ̀n 6 sṳ. Tûng-pet he Fut-lî-sṳ̂-làn-sén, sî-nàm he pet Hò-làn sén, nàm he vû tet le̍t kî sén, tûng-nàm he hói ngì Tet làn sén, tûng he sông ngie sit ngì sén. Chhiòn-kin kai vì ngie sit ngì fù chṳ̂ hói pu sîn sâng thi. Kâi sén Sú-fú he lòi li sṳ̂ thap Tet(Lelystad). 2005-ngièn ngìn-khiéu thai-yok 365,300 ngìn. â ngì mòi le̍t(Almere) ya-he chú-yeu sàng-sṳ.

Chhai kîn-li̍t 1916-ngièn súi châi chṳ̂-heu, Hò-làn kiet-thin fûng-pit pin khôi khén Hò-làn nui-hói sî Tet hói, khôi-sṳ́ sî Tet hói Kûng-chhàng. 1932-ngièn, nèn vàn-chhiòn kak-lì hói ke â fû lû tai khiet thai thî (Afsluitdijk) vàn kûng. Sî Tet hói sùi-chho̍k kói-miàng vì ngie sit ngì fù (ngie sit ngì hò ke chhut khiéu ).

Sîn fù phok chui-chó khôi khén ke phu-fûn he tûng-pet yî thièn (Noordoostpolder). Liá phién sîn thú-thi pâu-hàm liáu chhièn yî ngì khiet (Urk) fò sṳ̂ khok khiet làn tó, pin yù sông ngie sit ngì sén Kón-hot. Chṳ̂-heu, 1957-ngièn fò 1968-ngièn fûn-phe̍t khôi khén liáu tûng-nàm-phu fò sî-nàm-phu thi-khî. Liá-he tûng-pet yî thièn khôi khén chṳ̂-heu, liá hong chan-heu kie-va̍k ke nang yit-hong chhùng-yeu kói-pien: yèn chho̍k khiu hói-ngan pó-liù ha̍p tsak ke súi-vet, phit-miên ngan piên Sàng-chṳ́n mò-fap thûng vông hói-yòng, yîn-chhṳ́ ngiong fut lòi fuk yî thièn sṳ̀n-vì chia yù khiâu liông lièn-kiet pún-thú ke ngìn-kûng tó. 1986-ngièn, sâm-ke sṳ chṳ́n thèu piàu kiet-thin thu̍k-li̍p sṳ̀n sîn sén-fun. Fut-lòi-fuk-làn yû yit-ke Thai-hîn chûng pô pô-piong sat phi, chhṳ̂n-vì fut lòi fuk làn chûng pô fat sa hi (Mediumwave transmitter Flevoland).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-chhèn chṳn-khièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. Almere
  2. Dronten
  3. Lelystad
  4. Noordoostpolder
  5. Urk
  6. Zeewolde

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]