German Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
German Ngî-chhu̍k fûn-phu.

German Ngî-chhu̍k he Yin-Êu Ngî-hì ke yit-kî, he kî-chhu-chhai pet-phu Êu-chû German mìn-chhu̍k ke Ngî-chhu̍k. Liá yit chhu̍k ngî-ngièn yû siên mìn ke thi̍t-chṳ̂n, chui chho̍k-miàng ke yû-kôan-yî phú-yîm yên-pien ke Grimm thin-li̍t. Chó-khì (yok Kûng-ngièn 2 Sṳ-ki) ke German ngî-ngièn fat-chán chhut chhṳ-kâ ke Rune sṳ-mû (runic alphabet, Pet-Êu vùn-sṳ), than liá-têu vùn-sṳ siông-tui lòi sot yun-yung pin put kóng-fàm. tûng German Ngî-kî sṳ́-yung Goth sṳ-mû, yù Ulfilas chú-kau chiông Sṳn-kîn yi̍t-vì Goth-ngî sṳ̀ fat-chán chhóng-li̍p. Khì heu, yîn-vì Kî-tuk-kau sṳ̀n phú lâu sen lí ki kóng German-ngî, ya nèn-kèu thu̍k sot Là-tên-ngî, só-yî khôi-sṳ́ yung sau kâ siû-sṳ ke Là-tên sṳ-mû lòi sû-siá German ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]