German Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngit-ngí-màn Ngî-chhu̍k fûn-phu.

Ngit-ngí-màn Ngî-chhu̍k he Yin-Êu Ngî-hì ke yit-kî, he kî-chhu-chhai pet-phu Êu-chû Ngit-ngí-màn mìn-chhu̍k ke Ngî-chhu̍k. Liá yit chhu̍k ngî-ngièn yû siên mìn ke thi̍t-chṳ̂n, chui chho̍k-miàng ke yû-kôan-yî phú-yîm yên-pien ke kak lî mê thin li̍t. Chó-khì (yok Kûng-ngièn 2 Sṳ-ki) ke Ngit-ngí-màn ngî-ngièn fat-chán chhut chhṳ-kâ ke lû ên sṳ-mû (runic alphabet, pet Êu-vùn sṳ), than liá-têu vùn-sṳ siông-tui lòi sot yun-yung pin put kóng-fàm. tûng Ngit-ngí-màn Ngî-kî sṳ́-yung kô thi̍t sṳ-mû, yù vû fúi là chú kau chiông Sṳn-kîn yi̍t-vì kô thi̍t ngî sṳ̀ fat-chán chhóng-li̍p. Khì heu, yîn-vì Kî-tuk-kau sṳ̀n phú lâu sen lí ki kóng Ngit-ngí-màn ngî, ya nèn-kèu thu̍k sot Là-tên-ngî, só-yî khôi-sṳ́ yung sau kâ siû-sṳ ke Là-tên sṳ-mû lòi sû-siá Ngit-ngí-màn ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]