Gorzów Wielkopolski

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû.

Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû (Pô-làn-ngî: Gorzów Wielkopolski; Tet-ngî: Landsberg an der Warthe) he vi-yî Pô-làn sî-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Ngièn su̍k-yî Tet-koet Phu̍t-làn-tên-páu-sén Fap-làn-khiet-fuk Thai-khî ke Làn-tshṳ-pi-kak-yen, vi-yî O-tet-hò tûng-ngan; 1945-ngièn sùi O-tet - Nì-sṳ̂-hò piên-kie ke va̍k-fûn pûn kot-ngiong pûn Pô-làn. Chhṳ 1999-ngièn hí, Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû chhiu-he Lû-pu-sṳ̂-khà-sén ke lióng-ke Sú-fú chṳ̂-yit (nang-ngoi yit-ke he Liu̍k-sân-sàng).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Gorzów Wielkopolski siông-koân ke tóng-on.