Graaff-Reinet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Graaff-Reinet.

Graaff-Reinet he Nàm-fî nàm-phu ke sàng-chṳ́n, Tûng Khôi-phú-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 665 kûng-lî. mien-chit 203.6 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 35,672-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 180-ngìn. 1786-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chúng-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Graaff-Reinet GR3.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]