Graaff-Reinet

Chhiùng Wikipedia lòi
Graaff-Reinet.

Graaff-Reinet he Nàm-fî nàm-phu ke sàng-chṳ́n, Tûng Khôi-phú-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 665 kûng-lî. mien-chit 203.6 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 35,672-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 180-ngìn. 1786-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]