Hà-mà

Chhiùng Wikipedia lòi
Hà-mà

Hà-mà蛤嬤(蛤嫲/蛤蟆) thai-phu-fun yû thu̍k, than-he thu̍k-sin khó-yî tsṳ-tsho yo̍k-vu̍t. Hà-mà ke thung-vu̍t thai-yok yû lióng-pak ńg-sṳ̍p tsúng. Tshù-liáu Àu-thai-li-â lâu Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ-tó tén-tén hói-tó yî-ngoi, Hà-mà fûn-phu tshai tshiòn sṳ-kie kok-thi. Sûi-yèn thai-phu-fun hà-mà-lui sên-fa̍t tshai-yî liu̍k-thi song, than-he ya-yû pit-sî sên-fa̍t tì súi-tsûng fe̍t-tsá su-song ke hà-mà-lui.