Chhiùng Wikipedia lòi

, ya cho-tet ham-cho kông fe̍t-chá hò-liù, he chhṳ-yèn fi-ngi̍p hói-yòng, fù-phok ke liù-súi, thûng-sòng hêm-cho thâm-súi. Chhai séu-sú chhìn-khóng hâ, hò liù-ngi̍p thi-hâ fe̍t-chá chhai fi-ngi̍p nang-yit súi-thí chṳ̂-chhièn phien kôn-khok. Hò yû-sṳ̀ fi fi-ngi̍p nang-yit-thiàu hò-liù. Hò he Súi-sùn-fàn ke yit-fàn.