Súi-sùn-fàn

Chhiùng Wikipedia lòi
Súi-sùn-fàn

Súi-sùn-fàn (水循環 水循环) he chṳ́ súi yù thi-khiù m̀-thùng ke thi-fông théu-ko khi̍p-sû Ngit-thèu yî-lòi ke nèn-liòng chón-pien chhùn chhai ke mù-sṳt to thi-khiù chûng nang yit-têu thi-fông, li-yì: thi ke súi-fun pûn Ngit-thèu chin-fat sṳ̀n-vì khûng-hì chûng ke súi-chin-hì. Yì súi chhai thi-khiù ke chhùn-chhai mù-sṳt pâu-koat yû ku-thai, yi̍t-thai lâu hì-thai. yì thi-khiù chûng ke súi tô-sú chhùn-chhai yî thai-hì-chhèn chûng , thi-mien , thi-tái , fù-phok , hò-liù khi̍p hói-yòng chûng. Súi fi théu-ko yit-têu vu̍t-lî chok-yung , li-yì: chin-fat, kong-súi , sem-théu, péu-mien ke liù-thûng lâu péu-tái hâ-liù-thûng tén , yù yit-ke thi-fông yì thûng chṳ nang yit-ke thi-fông . yì súi hò-chhôn liù-thûng chṳ hói-yòng.