跳至內容

Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂.

Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂ (Royal Dutch Shell plc) he sṳ-kie thi-ngi thai sa̍k-yù kûng sṳ̂, kûng sṳ̂ chhai Yîn-koet chu-chhak, chúng-phu vi yî Hò-làn Hói-ngà. yù Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù lâu Yîn-koet ke hok-phài lióng-kâ kûng-sṳ̂ ha̍p-pìn chû-sṳ̀n. Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù yî 1890-ngièn chhóng li̍p, pin tet-to Hò-làn ńg-vòng thi̍t-phe̍t su-khièn, ku-só pûn hêm-cho Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂.