Hói-nàm-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Hói-nàm-tó ke Ví-sên-thù.

Hói-nàm-tó he Hói-nàm-sén ke tsú-yeu tsû-sṳ̀n phu-fun, liu̍k-thi mien-tsit 32,198 phiàng-fông kûng-lî, lâu Êu-chû ke Pí-li-sṳ̀ siông-thùng. Hói-nàm-tó ke hói-ngan mien-tsit thai-yok lióng-pak van phiàng-fông kûng-lî, muk-tshièn Chûng-koet thi-yit thai-tó.

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]