Kûng-li̍p Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
University College London.
North Alabama Thai-ho̍k.

Kûng-li̍p Thai-ho̍k (Yîn-ngî: Public University) he chṳ́ vì mân-chiuk kûng-khiung muk-tit, yù chṳn-fú chṳ̂-kîm chhóng-li̍p vì-chhṳ̀ ke Thai-ho̍k, chhai Êu-chû ya pâu-koat Thiên-chú-kau Thai-ho̍k (yì Lû-vún Thai-ho̍k). Chhai sṳ-kie sông ke hí-tô thi-khî, kûng-li̍p Thai-ho̍k pûn chṳn-fú chṳ́ -thin vì chhùng-tiám fat-chán ke Thai-ho̍k, chiap-su thi̍t-phe̍t fûng-heu ke pú-chhu-kîm. Chhai kok-hong Thai-ho̍k phài-miàng chûng, vi kî chhiòn-khiù táng-chiâm ke Kûng-li̍p Thai-ho̍k yû Kiam-khiâu Thai-ho̍k, Ngiù-chîn Thai-ho̍k, Pak-khiet-lòi Kâ-chû Thai-ho̍k, Sû-lì-sṳ Lièn-pâng Lî-kûng Ho̍k-yen, Tô-lùn-tô Thai-ho̍k, Vî-sṳ̂-không-sîn Thai-ho̍k Ma̍k-thit-sùn Fûn-káu, Lùn-tûn Ti-koet Ho̍k-yen, Hói-tet-páu Thai-ho̍k, Tûng-kîn Thai-ho̍k tén-tén.