Kak-là-sṳ̂-kô

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kak-là-sṳ̂-kô.
Kak-là-sṳ̂-kô.
Kak-là-sṳ̂-kô.

Kak-là-sṳ̂-kô (Glasgow) he Sû-kak-làn chui-thai sàng-sṳ, vi-yî Yîn-koet chûng Sû-kak-làn sî-phu ke Clyde-hò hò-khiéu. Kak-là-sṳ̂-kô he Kûng-ngia̍p kiet-miang sṳ̀ -khì ke chhùng-yeu sàng-sṳ, chhai Vì-tô-li-â khi̍p Oi-tet-fà sṳ̀ khì pûn yî vì "Thai-Yîn Ti-koet thi-ngi sang", he ki Lùn-tûn lâu Pâ-lì chṳ̂-heu thi-sâm ke ngìn-khiéu tha̍t-to pak-van ke Êu-chû sàng sṳ. Kîm-ha he Sû-kak-làn chui-thai sàng-sṳ lâu chui-thai sông-kóng, ya-he Yîn-koet thi-sâm thai sàng-sṳ. Thai Kak-là-sṳ̂-kô thi-khî yúng-yû ngìn-khiéu 230-van, cham sû kak làn chúng ngìn khiéu ke 41%. hàng chṳn sông, kak là sṳ̂ kô su̍k yî kak là sṳ̂ kô sṳ ke kón hot fam vì, he Sû-kak-làn 32-ke yit-kip hang-chṳn-khî chûng ke yit-ke. Khiûn-ngièn lòi Kak-là-sṳ̂-kô tak-chhiam fat-chán sṳ̀n-vì Êu-chû sṳ̍p-thai kîm-yùng chûng-sîm chṳ̂-yit, chung-tô Sû-kak-làn khî-ngia̍p chiông chúng-phu sat yî liá-sàng. 2011-ngièn Kak-là-sṳ̂-kô pûn phìn-sién vì Yîn-koet thi-sâm, sṳ kie thi 57 sṳt-nî kî-chhu ke sàng-sṳ, 2014-ngièn Kak-là-sṳ̂-kô chiông kí-phan thi 20-kài Yîn-lièn-pâng Yun-thûng-fi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kak-là-sṳ̂-kô Pok-vu̍t-kón.

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]