Khota Bharu

Chhiùng Wikipedia lòi
Khota Bharu.

Khota Bharu (Mâ-lòi-ngî: Khota Bharu) he Mâ-lòi-sî-â ke sàng-sṳ, vi-yî Kelantan, he Khota Bharu ke sú-fú yî-khi̍p fòng-sàng. Khota Bharu chhai Mâ-lòi-ngî ke yi-sṳ he "sîn sàng-sṳ". Khota Bharu he vi-yî Mâ-lòi Pan-tó‎ tûng-pet-phu ke sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]