Koái-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Koái-é

Koái-é thai-yok yû si-tshiên pat-pak tsúng-lui, yì-yèn thai-phu-fun sên-fa̍t tshai súi-tsûng. Ya-yû kúai-é sên-fa̍t tshai yí-lìm tshèu-sṳp fàn-kín ke su-song. Lón sán-tshai súi-tsûng.