跳至內容

Krasnystaw

Chhiùng Wikipedia lòi
Krasnystaw.
Krasnystaw.
Krasnystaw.
Krasnystaw.

Krasnystaw he Pô-làn Lû-pu-lìm-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 23.07 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 19,434 ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]