Kui-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kui-chiet he yit ke sṳ̀-kiên tân-vi. 1 ke ngiènchhûn, ha, chhiû, tûng ke kui-chiet.